Wednesday, October 30, 2013

CD SONGS AND GAMES

Hello everybody! 
Last week the 2nd Primary students took their Songs CDs home, so they can listen and learn the songs. This week, if it is possible or next week, the students of 1st Primary and Infants will also take them.
 In Primary they have only one CD with songs. There are no Games CD this year.
 In 4 & 5 years they have two CDS: one songs CD and another one with Computer games to play and practise the vocabulary and the stories. 
All of you can also use this blog to play games, watch videos and get diverse information. To contact with me the best way is through the agendas of your sons and daughters or by their teachers. 
Thanks for your help. Teacher Aina

 Hola a tothom! 
La setmana passada els/les alumnes de 2n de Primària se'n varen dur els CDs de cançons a casa. Aquesta setmana, siés possible o la setmana que ve, els estudiants de 1r de Primària i Infantil també se'ls enduran.
 A Primària tenen només un CD amb cançons. No hi ha CD de jocs aquest any.
 A 4 i 5 anys tenen dos CDs: un CD de cançons i un altre amb jocs d'ordinador per jugar i practicar el vocabulari i les historietes.
 Tots vosaltres podeu també usar aquest blog per jugar, mirar videos i obtenir informació diversa. Per contactar amb mi la millor manera és a travès de les agendes dels vostres fills i filles i pels seus/ per les seves mestres. 
Gràcies per la vostra ajuda. La mestra Aina

Sunday, October 13, 2013

Hello Mums, Dads and all of you!
I have been very busy and I have had the blog stopped. This year the beginning of school has been not normal at all but I do not want to use the blog for this matters. Now the lessons have started and I will post some things here for the ones that visit the blog and for the chidren to use it.
In 3, 4 and 5 years there is nothing new. We go on with Robby Rabbit and the stories in the books (in 3 years the students do not have book but they also have stories). I only teach one group of this level: 3yearsC and teacher María José is in charge of the groups A and B.
In 1st and 2nd Primary we are using Big Surprise! This is a new edition of the book Surprise! and it includes more vocabulary, rhymes, activities... and it is a bit different. It has got a Songs CD that the students will soon take to their houses and they can listen and learn the songs, which is a very good way to learn English. I myself have learned a lot through songs.
I will keep in touch with you through this blog as well as through the Agenda.
Thank you for your interest and your help with your children! Aina


Hola Mamàs, Papàs i tots vosaltres!
He estat molt ocupada i he tengut el blog aturat. Aquest any l'inici de l'escola no ha estat gens normal però no vull usar el blog per a aquests assumptes. Ara les classes han començat i posaré algunes coses aquí per als que visitau el blog i perquè els infants l'emprin. 
A 3,4 i 5 anys no hi ha res de nou. Continuam amb en Robby Rabbit i les historietes als llibres (a 3 anys els infants no tenen llibre però també tenen historietes). Jo només enseny a un grup d'aquest nivell: 3 anys C i la mestra María José s'encarrega dels grups A i B.
A 1r i 2n Primària usam Big Surprise! Aquest és una nova edició del llibre Surprise! i incloumés vocabulari, "rhymes", activitats... i és un poc diferent. Té un CD de cançons que els alumnes duran aviat a casa i que poden escoltar i aprendre les cançons, que és una manera molt bona d'aprendre anglès. Jo mateixa he après un munt mitjançant cançons.
Estaré en contacte amb vosañtres a travès d'aquest blog així com a travès de l'Agenda. 
Gràcies pel vostre interès i la vostra ajuda amb els vostres fills/es! AinaThe Coral Song
Hello boys and girls and everybody!
This song may be a little difficult but I think you will like it and you can understand some of the words. Anyway, I have liked it so much that I have decided to post it here because it teaches a very beautiful message about nature: PROTECT CORAL!

Hola nins i nines i tothom!
Aquesta cançó pot esser un poc difícil però crec que us agradarà i podeu entendre algunes de les paraules. De totes maneres m'ha agradat tant que he decidit posar-la aquí perquè ensenya un missatge molt polit sobre la natura: PROTEGIU CORAL!