Saturday, December 5, 2015

Hello Children!
The students of 2nd Primary do not have homework this weekend but you can study the vocabulary about  petsand what they eat.
You can also pracitse the Christmas song BUT it is better if you do not do itwith your parents, so they do not listen to it before the concert!
HAPPY WEEKEND!

Christmas vocabulary
 Hello Children! This weekend there is no homework but if you want to do some English you can study this Christmas vocabulary and expressions:
                               


1. Father Christmas is here.
2. A Christmas tree.
3. Lots of presents.
4. A Christmas star.
5. A Christmas bell.
HappyChristmas
Sunday, November 22, 2015

Pàgina web Tiger

Volia comentar que hi ha hagut problemes amb el funcionament de la pàgina web dels llibres de text de Tiger 1 i 2 per malentesos en la utilització de l'usuari i contrasenya que us vaig proporcionar en una circular. Per això us deman que si voleu emprar-la m'envieu una nota a l'agenda i donaré el llibre al/la vostre fill/a per a que us registreu amb el codi que ve al llibre. Si no, demanau-me ajuda i a les 13.30 hores dels dilluns, dimecres (depenent de si tenc visita de pares) o divendres ,si m'avisau, ho podem solucionar. Per a mi la millor manera per estudiar és mitjançant aquesta pàgina i altres que us vaig donant a aquest blog o que vosaltres podeu trobar cercant a la web.
GRÀCIES!

Parts of the body _unit 2_ 1st Primary

Hello!!!
We are in unit 2. In 1st  Primary it is about PARTS OF THE BODY(parts del cos). So here you are a game to learn some of them. 
English for little children  _You have to choose the circles about  the body in the snail (caragol) and also in the butterfly (papallona).

For homework they have a photocopy but they only have to do ONE page: song. Thank you!

PETS unit 2 -_2nd EP_

Hello!!!
We are in unit 2. In 2nd  Primary it is about PETS (mascotas). So here you are a gameto learn some of them.  In the book there are more: turtle, rabbit , hàmster, lizard and for the dog _ puppy, for the cat_ kitten (the names for these animals when they are babies).
English for little children  _You have to choose the circle about pets in the snail (caracol). _

In this webpage you can also play games to revise the house and the rooms from unit 1.

For homework they have a photocopy but they only have to do ONE page: worksheet 1. Thank you!

Saturday, October 31, 2015

Trick or treat

Another Halloween song with one of the traditional activities in Halloween: trick or treat _truco o trato_.
TRICK OR TREAT

skeleton bones

Happy Halloween!
I do not like Halloween very much because I think it is not one of our holidays. It is a tradition in England and Anerica, so I teach it as a part of their culture but not ours.
Anyway, it is fun for the children and songs like this are very nice. So here you are:

Halloween songs for kids
(clic on the link)

Saturday, October 24, 2015

tiger 2 webpage _2nd Primary

Hello!
In 2nd Primary, unit 1, in the story Tiger, Jay, Sue and Li are playing "hide and seek" so we learn the rooms and some furniture in the house as well as prepositions (in - on - under - next to - behind).
For homework the students have a photocopy with a song "Where is Li?" to practise all these.   
Hola!
A 2n de primària, unitat 1, a la historieta Tiger, Jay, Sue i Li estan jugant a "amagar-se i trobar-se" així nosaltres aprenem les habitacions i alguns mobles així com preposicions (dins - damunt - davall - devora de - darrera de). Per deures els alumnes tenen una fotocòpis amb una cançó "On és Li?" per practicar tot això.

To listen to the songs, stories and study the vocabulary you can use the Tiger webpage:
www.tiger.macmillan.es 
Per escoltar les cançons, historietes i estudiar el vocabulari podeu usar la pàgina web de Tiger:
www.tiger.macmillan.es   
Friday, October 23, 2015

TIGER webpage -pàgina web de TIGER-

Hello!
This week in 1sr we have studied classroom objects and ask for things :Can I have a ___, please? -Yes, of course - Thank you.
There is a nice song in tiger's web that they can listen to as they do the photocopy (homework).
www.tiger.macmillan.es 


Hola!!! 
Aquesta setmana a 1r hem estudiat objectes de l'aula i com demanar les coses: Puc tenir un ___, per favor? -Sí, és clar. -Gràcies
Hi ha una cançó guapa a la web de Tiger que poden escoltar mentre fan la fotocòpia (deures).
www.tiger.macmillan.es 


Happy weekend!!! 
Feliç cap de de setmana!!!

Sunday, October 18, 2015

we start another school year!!!

Hello parents, students and everybody!
I am here again after a looong pause to help you learn English. This blog is mainly dedicated to my students in 1st & 2nd Primary but I may also post some things for my older students in 5th level as well as for my little niece and nephew (well, he is too much young to watch it but he may listen to some songs!)  
I hope you like it!

At school we are now in unit 1 after a revision of some basic vocabulary (numbers, colurs and from what they studied last year). We use the books titled Tiger Tales 1 in 1st and Tiger Tales 2 in 2nd.
You can use the web that goes with these books: www.tiger.macmillan.es 
There you can create your own user and password for your own or you can use the one we have created in the school.

TRANSLATION/ TRADUCCIÓ
Hola pares/mares, estudiants i tothom!
Som aquí després d'una llaaarga pausa per ajudar-vos a aprendre anglès. Aquest blog està principalment  dedicat als meus alumnes de 1r i 2n Primària però potser que també publiqui algunes coses per als meus alumnes més majors de 5è així com per a la meva petita neboda i el meu nebot (bé, encara és massa petit per mirar-lo però pot escoltar algunes cançons!)
Esper que us agradi!
A l'escola estam ara a la unitat 1 després d'un repàs de vocabulari bàsic (números, colors i del que varen estudiar el curs anterior). Utilitzam els llibres titulats Tiger Tales 1 a 1r  i Tiger Tales 2 a 2n.
Podeu emprar la webue va amb aquests llibres:www.tiger.macmillan.es
Allà podeu crear el vostre propi usuari i contrasenya per a vosaltres mateixos o podeu usar elque nosaltres hem creat a l'escola.