Tuesday, November 26, 2013

HOMEWORK

Hello to all of you!
Hola a tots vosaltres!
 A vegades no pos deures, com per exemple la setmana passada al de 1r de  Primària, però això no vol dir que no hagin de fer res. Sempre poden repassar el vocabulari i les cançns de l'unitat que treballam a classe.
Ara estam estudiant unes quantes coses que es van repetint al llarg de primer i també segon perquè n'hi ha que a segon no se'n recorden:
- Numbers _ Números (1-10 a primer i 1-20 a segon)
-Days of the week _ Els dies de la setmana
-Colours _ Colors
-The weather _ el temps que fa

Més avall teniu un video dels dies de la setmana. Heu de clicar just damunt on diu Clic here per veure'l..

Segon de primària: havien d'acabar, molts ja ho varen fer a classe, le spàgines 5 i 8 del Class Book i estudiar-les:
-Clothes and weather _ roba i el temps
-Family _ la família

Monday, November 25, 2013

Days of the week

Days of the week - dies de la setmana

Atention!
Remember that in English they start with Sunday, not Monday.

Atenció!
Recodau que en anglès comencen pel diumenge, no pel dilluns.


http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7RtvvSyHd_8

Friday, November 15, 2013

Sarah JonesHello everybody!
I want to tell you some news although I am late because I should have posted this last week.
At school we already have a language assistant that helps our students to improve their language skills, especially oral expression and comprehension.
Her name is Sarah Jones and she comes from Missouri (USA).

 This is a photo of Sarah in her country:


                     

Sunday, November 3, 2013

Meeting with parents 1st cycle Primary

Hello Parents and everybody,
Last Thursday we had a meeting at school. I did not have enough time to go through all the classes so I chose to go first to the groups of 1st Primary because the parents of 2nd Primary already know things from last year.
Anyway I will summarize here what I told you so you can remember it or if you could not come, you can read it here, as well as the 2nd year parents that I did not visit.
Hola Pares I Mares I tothom,
Dijous passat vàrem tenir una reunió a l’escola. No vaig tenir prou temps per passar per totes les classes així que vaig escollir anar primer als grups de 1r Primària perquè els pares i mares de 2n Primària ja sabeu les coses de l’any passat.
De totes maneres resumiré aquí el que vaig dir així ho podeu recordar o si no vareu venir, ho podeu llegir aquí, així com els pares i mares de 2n que no vaig visitar.

Methodology
I always speak in English to your children. In first level, most is oral and in second we start with reading and writing gradually. It is very important that the kids look at me and the materials I use to understand most of the things, if not, it is more difficult that they follow the lesson in English.
Metodologia
Sempre parl en anglès als vostres nins/es. A 1r nivell, la majoria és oral I a segon començam la lectura i escriptura gradualment. ës molt important que els infants em mirin i als materials que empr per entendre la major part de les coses, si no, és més difícil que segueixin la lliçó en anglès.

Materials
Apart from the materials I have (digital board, videos, recorded listenings, songs, flashcards, story cards…) students have the class book, CD and the Skills Record Book. The CD, that I gave to them, is to keep it at home and listen and learn the songs. The class book is usually in the class and sometimes they will take it home but they have to bring it back to school for the next English lesson (very important). The Skils Record Book is a new little Book to study at home.
Materials
Apart dels materials que jo tenc (pissarrra digital, vídeos, gravacions orals, cançons, tarjetes de vocabulari i de les historietes…) els estudiants tenen el llibre de classe, el CD i el llibre de registre d’habilitats. El CD, que els vaig donar, és per guardar-lo a casa i escoltar i aprendre les cançons. El llibre de classe està normalment a l’aula i a vegades se l’enduran a casa però l’han de tornar a l’escola per a la propera sessió d’anglès (molt important). El llibre Skills Record Book és un nou  llibre petitó per estudiar a casa.

Assesment
In first cycle what is more important is that they enjoy English and they participate and show interest in doing things. The observation of the students in class and the work done is what I consider to avaluate. We may do a few “exams” but the evaluation is not the mark they have in the exam.
Avaluació

A 1r cicle allò que és més important és que gaudeixin de l’anglès i participin i mostrin interès en fer coses. L’observació dels estudiants a classe i la feina feta és el que tenc en consideració per avaluar. Pot ser que facem uns pocs “controls” però l’avaluació no és la nota que han tenen al control.