Sunday, February 24, 2013

exams = controls

Hello!
This is what to study for the exams next weeks.

Hola!
Això és el que s'ha d'estudiar per als controls de les properes setmanes.

SURPRISE! 1
Vocabulary: 
Unit 2: 
red, blue, green, yellow, pink, purple, orange, brown
vermell, blau, verd, groc, rosa, lila, taronja, marró
kite, bike, scooter, skateboard, ball, doll, fly, I've got 
estel, bici, patinet, monopatí, pilota, pepa, volar, jo tenc
Unit 3:
grandad, granny, daddy, mummy, sister, brother
padrí, padrina, papà, mamà, germana, germà, 
mouse aerobics song: swim, run, jump, skip
cançó d'aerobis del ratolí: nedar, córrer, botar, botar la corda

SURPRISE! 2
Vocabulary: 
Unit 2
nose, ears, eyes, mouth, teeth, hair,  long, short, big, small
nas, orelles, ulls, boca, dents, cabells, llarg, curt, gros, petit
red, blue, green, yellow, pink, purple, orange, brown, white, black
vermell, blau, verd, groc, rosa, lila, taronja, marró, blanc, negre
I've got, I haven't got, jo tenc, jo no tenc
you are, you're, tu ets
you are not, tu no ets

Unit 3
reading, swimming, singing, dancing, rollerskating, painting
llegir, nedar, cantar, ballar, patinar, pintat
I like, I don't like
m'agrada, no m'agrada
computer ganes, board games, jigsaws, stickers
jocs d'ordinador/videojocs, jocs de taula, puzzles, adhesius
Saturday, February 23, 2013

2013 _February = febrer_

Dear Parents,
I've had my blog abandoned for a long time but I've known that some of you  were visiting it so here I am again.
I've posted the two last stories we have done with the translation so you can understand them.
Your children will have an exam during the two following weeks (because there are two holidays, so some of them won't have English next week). 
Have a nice weekend!


Benvolguts Pares i Mares,
He tingut el meu blog abandonat durant bastant temps però he sabut que alguns de vosaltres l'estàveu visitant així que aquí estic una altra vegada.
He posat les dues darreres històries que hem fet amb la traducció i així les podreu entendre.
Els vostres nins/es tindran un control durant les dues setmanes properes (perquè hi ha dos dies de festa, així que alguns d'ells no tindran anglès la propera setmana).
Bom cap de setmana!

STORY 3 _ Surprise! 1_

STORY 3: THE ENORMOUS CARROT       LA PASTANAGA ENORME


One day Grandad plants a carrot seed.
Un dia el padrí planta una llavor de pastanaga.

Every day Grandad waters the carrot seed.
The carrot grows and grows.
Cada dia el padrí rega la llavor de pastanaga.
La pastanaga creix i creix.
Now the carrot is enormous.
Grandad pulls and pulls.
That’s no good.
Granny, show me your muscles!
Ara la pastanaga és enorme.
El padrí estira i estira.
Això no és bo.
Padrina, mostra'm els teus músculs!
Grandad pulls and pulls.
Granny pulls and pulls.
That’s no good.
Daddy, show me your muscles!
El padrí estira i estira.
La padrina estira i estira.
Això no és bo.
Papà, mostra'm els teus músculs!


Grandad pulls and pulls.
Granny pulls and pulls.
Daddy pulls and pulls.
That’s no good.
Mummy, show me your muscles!
El padrí estira i estira.
La padrina estira i estira.
El pare estira i estira.
Això no és bo.
Mamà, mostra'm els teus músculs!

  

Grandad pulls and pulls.
Granny pulls and pulls.
Daddy pulls and pulls.
Mummy pulls and pulls.
That’s no good.
Mouse, show me your muscles!
El padrí estira i estira.
La padrina estira i estira.
El pare estira i estira.
La mare estira i estira.
Això no és bo.
Ratolí, mostra'm els teus músculs!Grandad pulls and pulls.
Granny pulls and pulls.
Daddy pulls and pulls.
Mummy pulls and pulls.
Mouse pulls and pulls.
POP!
El padrí estira i estira.
La padrina estira i estira.
El pare estira i estira.
La mare estira i estira.
El ratolí estira i estira
POP! 


Well done, Mouse!
Great muscles!

Ben fet, ratolí!
Bons musculs!

Story 2 _ Surprise! 1_

STORY 2 : FLY, KITE, FLY          VOLA, ESTEL, VOLA


Today is Billy’s birthday.
Happy Birthday, Billy!
It’s a kite. Thank you!
Avui és l'aniversari d'en Billy.
Feliç aniversari, Billy!
És un estel. Gràcies!

Billy goes to the park with his kite.
Come on! Fly, kite fly!
Billy va al parc amb el seu estel.
Va! Vola, estel, vola!


I’ve got a scooter!
Bye, Billy! Bye!
I’ve got a kite.
Fly, kite, fly!
Jo tenc un patinet!
Adéu, Billy, adéu!
Jo tenc un estel. 
Vola, estel, vola!

I’ve got a skateboard.
Bye, Billy! Bye!
I’ve got a kite.
Fly, kite, fly!

Jo tenc un monopatí!
Adéu, Billy, adéu!
Jo tenc un estel. 
Vola, estel, vola!

I’ve got a bike.
Bye, Billy! Bye!
I’ve got a kite.
Fly, kite, fly!

Jo tenc una bici!
Adéu, Billy, adéu!
Jo tenc un estel. 
Vola, estel, vola!

Now it’s windy.
Yes! Fly, kite, fly!
Ara fa vent.
Si! Vola, estel, vola!

Wooohooo!
My kite can fly.
Bye, everyone! Bye!
Wooohooo!
El meu estel pot volar.
Adéu a tots! Adéu!

Story 3 _Surprise! 2_


Story 3: What a mess!       Quin desastre!

It’s raining.
Tom and his dog Dizzy are at home.
I’m bored.
Plou.
Tom I el seu ca Dizzy són a casa.
Estic avorrit.

Dizzy the dog has an idea.
I like painting.
Mummy! Mummy!
Come quickly!
Look at Dizzy!
He’s painting!
Dizzy el ca té una idea.
-M’agrada pintar.
Mamà! Mamà!
Vine de pressa!
Mira en Dizzy!
Està pintant!

Mummy is busy.
Don’t be silly!
Dogs can’t paint.
Tidy up! What a mess!
Mamà està ocupada.
No siguis beneit!
els cans no saben pintar.
Posa ordre! Quin desastre!

I like rollerskating!
Mummy! Mummy!
Come quickly!
Look at Dizzy!
He’s rollerskating!
-M’agrada patinar.
-Mamà! Mamà!
Vine de pressa!
Mira en Dizzy!
Està patinant!

Mummy is busy.
Don’t be silly!
Dogs can’t rollerskate.
Tidy up! What a mess!
Mamà està ocupada.
-No siguis beneit!
Els cans no saben  patinar.
Posa ordre! Quin desastre!

I like dancing!
Mummy! Mummy!
Come quickly!
Look at Dizzy!
He’s dancing!
-M’agrada ballar.
-Mamà! Mamà!
Vine de pressa!
Mira en Dizzy!
Està ballant!

Mummy is busy.
Don’t be silly!
Dogs can’t dance.
Tidy up! What a mess!
Mamà està ocupada.
-No siguis beneit!
Els cans no saben  pintar.
Posa ordre! Quin desastre!

Well done, Tom!
It’s tidy now.
Thank you, Dizzy.
-Ben fet Tom!
Està ordenat ara.
-Gràcies Dizzy.

Story 2 _ Surprise! 2_
Story 2: Neon the fish        Neon el peix                           

Neon is a blue and red fish.                                            
One day Neon sees two whales.                      
Neon is a blue and red fish.                    
One day Neon sees two whales.                       
Where are you going?                                 
We’re going to a party in the dark, dark cave.
Can I come?
No! You’re just a small fish.
Neon és un peix blau I vermell.
Un dia Neon veu dues balenes.
On anau?
Anam a una festa a la cova fosca, fosca.
Puc venir?

You’re not a whale.
You haven’t got a big mouth.
Neon is sad.
Tu no ets una balena.
Tu no tens una boca grossa.
Neon està trist.

Neon sees two sharks.
Where are you going?
We’re going to a party in the dark, dark cave.
Can I come?
No! You’re just a small fish.
Neon veu dos taurons.
On anau?
Anam a una festa a la cova fosca, fosca.
Puc venir?
No tu ets només un petit Peix.

You’re not a shark.
You haven’t got big teeth.
Neon is sad.
Tu no ets un tauró.
Tu no tens dents grosses.
Neon està trist.

Neon sees two swordfish.
Where are you going?
We’re going to a party in the dark, dark cave.
Can I come?
No! You’re just a small fish.
Neon veu dos peixos espases.
On anau?
Anam a una festa a la cova fosca, fosca.
Puc venir?
No! Tu ets només un petit peix.

You’re not a swordfish.
You haven’t got a big nose.
Neon is sad.
Tu no ets un Peix espasa.
Tu no tens un nas  gros.
Neon està trist.

Soon they come to the dark, dark cave.
It’s very dark!
I can’t see!
I’m scared!
Prest arriben a la cova fosca, fosca.
Està molt fosc.
No puc veure.
Estic regirat.

Then Neon has an idea.
You haven’t got a big mouth …
You haven’t got big teeth …
You haven’t got a big nose …
And you’re special!
Hurray for Neon! Hurray!
Llavors Neon té una idea.
Tu no tens una boca grossa…
Tu no tens dents grosses…
Tu no tens un nas gros…
I tu ets especial!
Hurra per Neon! Hurra!

Where are you going?                              
We’re going to a party in the dark, dark cave.
Can I come?
No! You’re just a small fish.
Neon és un peix blau I vermell.
Un dia Neon veu dues balenes.
On anau?
Anam a una festa a la cova fosca, fosca.
Puc venir?

You’re not a whale.
You haven’t got a big mouth.
Neon is sad.
Tu no ets una balena.
Tu no tens una boca grossa.
Neon està trist.

Neon sees two sharks.
Where are you going?
We’re going to a party in the dark, dark cave.
Can I come?
No! You’re just a small fish.
Neon veu dos taurons.
On anau?
Anam a una festa a la cova fosca, fosca.
Puc venir?
No tu ets només un petit Peix.

You’re not a shark.
You haven’t got big teeth.
Neon is sad.
Tu no ets un tauró.
Tu no tens dents grosses.
Neon està trist.

Neon sees two swordfish.
Where are you going?
We’re going to a party in the dark, dark cave.
Can I come?
No! You’re just a small fish.
Neon veu dos peixos espases.
On anau?
Anam a una festa a la cova fosca, fosca.
Puc venir?
No! Tu ets només un petit peix.

You’re not a swordfish.
You haven’t got a big nose.
Neon is sad.
Tu no ets un Peix espasa.
Tu no tens un nas  gros.
Neon està trist.

Soon they come to the dark, dark cave.
It’s very dark!
I can’t see!
I’m scared!
Prest arriben a la cova fosca, fosca.
Està molt fosc.
No puc veure.
Estic regirat.

Then Neon has an idea.
You haven’t got a big mouth …
You haven’t got big teeth …
You haven’t got a big nose …
And you’re special!
Hurray for Neon! Hurray!
Llavors Neon té una idea.
Tu no tens una boca grossa…
Tu no tens dents grosses…
Tu no tens un nas gros…
I tu ets especial!
Hurra per Neon! Hurra!