Friday, December 13, 2013

Hello!
This weekend the 2nd Primary students have to study the Christmas Song.
Here you have the lyrics:

Hola!
Aquest cap de setmana els estudiants de 2n Primària han d'estudiar la cançó de Nadal.
Aquí teniu la lletra:

Oh Christmas tree

Oh Christmas tree, oh Christmas tree,
How lovely are your branches.
Oh Christmas tree, oh Christmas tree,
How lovely are your branches.

In summer sun or winter snow
a coat of green you always show.

Oh Christmas tree, oh Christmas tree,
How lovely are your branches.

Sunday, December 1, 2013

Humpty Dumpty Sat On A Wall - Saregama Kids

Hello!!
For the 5 years old boys and girls, some videos of Humpty Dumpty! I hope you like them.

Hola!!
Per als nins i nies de 5 anys, uns videos d'en Humpty Dumpty! Esper que vos agradin.

Exams 1st & 2nd _ controls 1r i 2n

Hello everyone!
Next week students of 1st and 2nd Primary will have their first exam of this year, but don’t worry because it will be easy and your marks are not only based on the exam but on what you do every day at school _that’s the most important!
Hola a tothom!
La propera setmana els estudiants de 1r i 2n de Primària tendran el seu primer control d’enguany, però no us preocupeu perquè serà fàcil i les vostres notes no estan basades només en l’examen sinó en el que feis cada dia a l’escola _això és el més important!

What is the exam about?
Que entra al control?

2n Primary _2n primària
Numbers 1-20_Números 1-20
Clothes for sport _Roba per a l’esport
Weather _El temps meteorològic
Family _ La família
Colours _Colors

1st Primary _1r Primària
Numbers 1-10_Números 1-10
Parts of the body _Parts del cos
Weather _El temps meteorològic
Colours _Colors
Vocabulary-adjectives _voacabulari-adjectius
long, big, small/little   _ llarg, gros, petit