Sunday, May 19, 2013

Hello children and parents!
This week the 2nd level students, for homework, have to learn the song of unit 5 _Have you got a pet?_
In this song it is important the question "Have you got...?" and the answer "Yes, I have".
Hola nis i nines i pares!
Aquesta setmana els alumnes de 2n, per deures, han d'aprendre la cançó de la unitat 5 _Tens una mascota?
En aquesta cançó és important la pregunta "Tens tu...?" i la resposta "Sí,  tenc."
The students in 1st level do not have homework in the agenda but they can also study the vocabulary and the two songs in unit 5 _Clothes song , Yipee! Yahoo! song_
These songs have the vocabulary of the unit: six pieces of clothes and five words expressing  "emotions/feelings".
Els alumnes de 1r no tenen deures a l'agenda però poden també estudiar les dues cançons de la unitat 5 _"Canço de la roba" i "Yipee! Yahoo!".
Aquestes cançons tenen el vocabulary de la unitat: sis peces de roba i cinc paraules que expressen "emocions/sentiments".

You can use the CD, Multi-rom  for listening to the songs or clic on the link to enter the webpage :
Podeu usar el CD, Multi-rom per escoltar les cançons o clicar damunt l'enllaç per entrar a la  pàgina
web:
http://elt.oup.com/student/surprise/;jsessionid=37F15CAD0EDC5B10C6DEDE4551F0AFCA?cc=global&selLanguage=en

Friday, May 17, 2013

Story 4: CITY MOUSE AND COUNTRY MOUSE

Hello!
Here you have the story 4. It is also the solution to the exercise in which you had to unscramble the story.

Hola!
Aquí teniu la historieta 4. També és la solució a l'exercici en què havíeu d'ordenar la historieta.

1. Molly the mouse lives in a small house in the country.
I like the country.
It’s quiet.
1. Molly la rateta viu a una petita casa al camp.
M'agrada el camp.
És silenciós.

2. Marco the mouse is Molly’s friend.
He lives in a big house in the city.
I like the city. It’s noisy.
2. Marco el ratolí es amic de Molly.
Ell viu a una gran casa a la ciutat.
M'agrada la ciutat.
Hi ha renou.


3. One day Marco visits Molly in the country.
Hello, Molly! I’m here!
Hello, Marco! Welcome to the country.
Un dia Marco visita Molly al camp.
Hola Molly! Som aquí!
Hola Marco! Benviingut al camp.


4. At lunchtime, Molly gives Marco some bread and cheese.
Bread and cheese!
I don’t like bread and cheese.
In the city we eat delicious food.
We eat pizza and ice cream.
Come with me to the city!
A l'hora de dinar, Molly dóna a Marco un poc de pa i formatge.
Pa i formatge!
No m'agrada el pa i el formatge.
A la ciutat nosaltres menjam aliments deliciosos.
Menjam pizza i gelat.
Vine amb mi a la ciutat!


5. So Molly goes to the city with Marco.
This is my house, Molly
Come in!
It’s fantastic!
Així Molly va a la ciutat amb Marco.
Aquesta és la meva casa, Molly.
Entra!
És fantàstica!

6. It’s lunchtime.
I’m hungry. Let’s eat!
Look! Ham! Tomatoes! Pizza!
And ice cream!
But suddenly they hear a noise.
Miaow!
És hora de dinar.
Tenc gana. Anem a menjar!
Mira! Pernil! Tomàtigues! Pizza!
I gelat!


7.What’s that?
It’s a cat!
Run, Molly, run!
The two mice run away.
Què és això?
És un moix!
Corr, Molly, corr!
Els dos ratolins fugen.
8. I’m going home!
In the city we’ve got ham, tomatoes, pizza and ice cream!
And a big cat too!
I like the country.
Bye, Bye, Marco!
And Molly goes home to the country.
Me'n vaig a casa.
A la ciutat nosaltres tenim pernil, tomàtigues, pizza i gelat!
I un gran moix també!
A mi m'agrada el camp!
Adéu Marco!
I Molly se'n va a casa al camp.