Saturday, February 23, 2013

STORY 3 _ Surprise! 1_

STORY 3: THE ENORMOUS CARROT       LA PASTANAGA ENORME


One day Grandad plants a carrot seed.
Un dia el padrí planta una llavor de pastanaga.

Every day Grandad waters the carrot seed.
The carrot grows and grows.
Cada dia el padrí rega la llavor de pastanaga.
La pastanaga creix i creix.
Now the carrot is enormous.
Grandad pulls and pulls.
That’s no good.
Granny, show me your muscles!
Ara la pastanaga és enorme.
El padrí estira i estira.
Això no és bo.
Padrina, mostra'm els teus músculs!
Grandad pulls and pulls.
Granny pulls and pulls.
That’s no good.
Daddy, show me your muscles!
El padrí estira i estira.
La padrina estira i estira.
Això no és bo.
Papà, mostra'm els teus músculs!


Grandad pulls and pulls.
Granny pulls and pulls.
Daddy pulls and pulls.
That’s no good.
Mummy, show me your muscles!
El padrí estira i estira.
La padrina estira i estira.
El pare estira i estira.
Això no és bo.
Mamà, mostra'm els teus músculs!

  

Grandad pulls and pulls.
Granny pulls and pulls.
Daddy pulls and pulls.
Mummy pulls and pulls.
That’s no good.
Mouse, show me your muscles!
El padrí estira i estira.
La padrina estira i estira.
El pare estira i estira.
La mare estira i estira.
Això no és bo.
Ratolí, mostra'm els teus músculs!Grandad pulls and pulls.
Granny pulls and pulls.
Daddy pulls and pulls.
Mummy pulls and pulls.
Mouse pulls and pulls.
POP!
El padrí estira i estira.
La padrina estira i estira.
El pare estira i estira.
La mare estira i estira.
El ratolí estira i estira
POP! 


Well done, Mouse!
Great muscles!

Ben fet, ratolí!
Bons musculs!

No comments:

Post a Comment