Monday, August 26, 2013

THE LITTLE FACTORY

The little factory (clic here/ clicau aquí)

This is a web for Mums and Dads and aunties... for everybody! It is NOT IN ENGLISH, because not everything in this life is English! So here you can find ideas to do many things.
Aquesta es una web per Mamàs i Papàs i ties... per a tothom! NO ESTÀ EN ANGLÊS, perquè no tot en aquesta vida és en anglès! Així que aquí podeu trobar idees per fer moltes coses.

I have added it as a link on the right part of the blog, so you can always find it easily.
L'he afegit com a enllaç a la part dreta del blog, així sempre podeu trobar-la fàcilment.
  

No comments:

Post a Comment