Thursday, November 8, 2012

Hello Parents and children, 
Here I can use the translator so you understand me. I am going to explain some things about your homework.
Hola pares, mares i nins/es,
Aquí puc usar el traductor i així m'enteneu.
Vaig a explicaar-vos algunes coses sobre els vostres deures. (homework= treball a casa) 

Usually, the important thing is to use and study the vocabulary or expressions (songs, stories). If you only colour, you are not doing any English.
Normalment,el que és important és usar i estudiar el vocabulari i les expressions (cançons, històries). Si només pintau, no estau fent gens d'anglès.

The photocopy you have now is very similar to the following picture and you have to colour it (according to the number code) but also you have to copy the words and study them.
La fotocòpia que teniu ara és molt parescuda a la imatge següent i l'heu de pintar (d'acord amb el codi dels números) però també heu de copiar les paraules i estudiar-les.  

In 1st and 2nd Primary, you have to practise at home, if not, what we do in class is not enough.
A 1r i 2n de Primària, heu de practicar a casasi no, allò que feim a classe no basta.  
 


1st Primary -Unit 1
Parts of the body
Colours (red, yellow, orange, blue, green, purple)
The weatherSymbols for correction
OK = bé
I = incomplete (no està acabat)

(Un quadrat amb un triangle damunt que representa una casa vol dir que es pot guardar a casa per estudair-ho i repassar-ho si fa falta).

Repeat = s'ha de repetir.

    

No comments:

Post a Comment